A few more mistakes.. reason enough to smile again 🙂