Manjushri Prayer

Praise to Manjushri

 

Praise to Manjushri (Gang-lo-ma)
La ma dang gön po jé tsün jam päi yang la chak tsäl lo
Gang gi lo drö drip nyi trin drel nyi tar nam dak rap sel wä
Ji nyé dön kün ji zhin zik chir nyi kyi tuk kar lek bam dzin
Gang dak si pä tsön rar ma rik mün tom duk ngel gyi zir wä
Dro tsok kün la bu chik tar tsé yän lak druk chü yang dän sung
Druk tar cher drok nyön mong nyi long lä kyi chak drok dröl dzä ching
Ma rik mün sel duk ngäl nyu gu ji nyé chö dzé rel dri nam
Dö nä dak ching sa chü tar sön yön tän lhün dzok gyel sä tu bö ku
Chu trak chu dang chu nyi gyän trä dak lö mün sel jam päi yang la dü

OM A RA PA TSA NA DHI

Tsé dän khyö kyi khyen rap ö zer gyi
Dak lö ti muk mün pa rap säl nä
Ka dang tän chö zhung luk tok pa yi
Lo drö pop päi nang wa tsäl du söl 

Homage to my guru and protector, Manjushri!

You, whose intelligence shines forth as the sun, unclouded by delusions or traces of ignorance,
Who hold to your heart a scriptural text symbolic of seeing all things as they are,
Who teaches in sixty ways, with the loving compassion of a mother for her only son,
To all creatures caught in the prison of samsara,
Confused in the darkness of their ignorance, overwhelmed by their suffering.

You, whose dragon-thunder–like proclamation of Dharma arouses us from the stupor of our delusions
And frees us from the iron chains of our karma,
Who wields the sword of wisdom hewing down suffering wherever its sprouts appear,
Clearing away the darkness of all ignorance;
You, whose princely body is adorned with the one hundred and twelve marks of a Buddha,
Who has completed the stages achieving the highest perfections of a bodhisattva,
Who has been pure from the beginning?
To you, oh Manjushri, I bow.

OM A RA PA TSA NA DHI

With the brilliance of your wisdom, O compassionate one,
Illuminate the darkness enclosing my mind,
Enlighten my intelligence and wisdom
So that I may gain insight into the Buddha’s words and the texts that explain them.

Scroll to Top